U Hrvatskoj razlikujemo rijeke Jadranskog i:

Hrvatske rijeke imaju dva slijeva; crnomorski i jadranski. Rijeke Panonsko-peripanonske Hrvatske ulijevaju se u Crno more, dok se rijeke u Primorskoj Hrvatskoj uglavnom ulijevaju u Jadransko more.

Kako se naziva država u kojoj izvire rijeka Sava?

Rijeka Sava izvire u Sloveniji, teče kroz Hrvatsku i kod Beograda se ulijeva u Dunav. Potraži uz pomoć svoga školskog geografskog atlasa izvor i ušće rijeke Save i pokušaj navesti neke velike gradovi koji se nalaze na Savi.

Rijeka Čikola pritoka je rijeci:

Čikola je pritoka rijeci Krki. Obje rijeke nalaze se u sklopu Nacionalnog parka Krka te su zaštićene zakonima Republike Hrvatske. Potraži uz pomoć svoga školskog geografskog atlasa navedene rijeke.

Kako se naziva naselje kod kojega se Drava ulijeva u Dunav?

Aljmaš, mjesto na istoku Hrvatske, nalazi se u blizini ušća rijeke Drave u Dunav. Aljmaš osim što je poznat po ušću Drave u Dunav, poznato je i kao vjersko svetište u Hrvatskoj.

Kako se nazivaju krivudavi dijelovi toka neke rijeke, zavijeni u obliku slova S?

Zavoji koji nastaju u koritu, u obliku slova S, rijeke nazivaju se meandri. Samo zavijanje rijeke shodno tome naziva se meandriranje koje možemo vidjeti i na primjeru rijeke Dunav koja je prirodna granica između Republike Hrvatske i Republike Srbije na istoku.

Koja od navedenih rijeka nije pritoka rijeci Savi?

Raša je rijeka u Istri pa ona ne može biti pritoka Savi. Una, Kupa, Orljava tek neke su od pritoka rijeke Save. Potraži uz pomoć svoga školskog geografskog atlasa spomenute rijeke i pokušaj navesti još neke pritoke rijeci Savi.

Koja od navedenih ponornica ponire na prostoru Dalmacije?

Vrljika je jedna od najvećih dalmatinskih ponornica, dok se s druge strane Lika, Gacka i Krbava nalaze na prostoru Gorske Hrvatske. Potraži uz pomoć svoga školskog geografskog atlasa navedene ponornice.

U koja dva godišnja doba rijeke crnomorskog slijeva imaju najveće vodostaje?

U jesen i proljeće rijeke crnomorskog slijeva imaju najveće vodostaje, a to se povezuje s tipovima riječnih režima koje te rijeke posjeduju. Rijeke koje imaju snježni režim svoj najveći vodostaj imaju baš u prolijeće kada se snijeg otapa, a u jesen kada je najveća količina padalina u Hrvatskoj svakako utječe na povećanje vodostaja kod rijeka s kišnim režimom.

Što od navedenog nije obilježje rijeka crnomorskog slijeva?

Rijeke crnomorskog slijeva karakterizira razgranata riječna mreža, blagi pad, veliki broj pritoka te njihova velika dužina. Primjer takvih rijeka su Sava, Drava i Dunav.

Kako se naziva najveća riječna luka na Dunavu u Hrvatskoj?

Najveća riječna luka na Dunavu je Vukovar. S druge strane najveća riječno-pomorska luka u Hrvatskoj je Metković koji se nalazi na Jadranskom moru, ali i na dijelu delte rijeke Neretve.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

U Hrvatskoj razlikujemo rijeke Jadranskog i:

A

Crnomorskog slijeva

Hrvatske rijeke imaju dva slijeva; crnomorski i jadranski. Rijeke Panonsko-peripanonske Hrvatske ulijevaju se u Crno more, dok se rijeke u Primorskoj Hrvatskoj uglavnom ulijevaju u Jadransko more.
check

Pitanje br. 2

Kako se naziva država u kojoj izvire rijeka Sava?

D

Slovenija

Rijeka Sava izvire u Sloveniji, teče kroz Hrvatsku i kod Beograda se ulijeva u Dunav. Potraži uz pomoć svoga školskog geografskog atlasa izvor i ušće rijeke Save i pokušaj navesti neke velike gradovi koji se nalaze na Savi.
check

Pitanje br. 3

Rijeka Čikola pritoka je rijeci:

A

Krki

Čikola je pritoka rijeci Krki. Obje rijeke nalaze se u sklopu Nacionalnog parka Krka te su zaštićene zakonima Republike Hrvatske. Potraži uz pomoć svoga školskog geografskog atlasa navedene rijeke.
check

Pitanje br. 4

Kako se naziva naselje kod kojega se Drava ulijeva u Dunav?

C

Aljmaš

Aljmaš, mjesto na istoku Hrvatske, nalazi se u blizini ušća rijeke Drave u Dunav. Aljmaš osim što je poznat po ušću Drave u Dunav, poznato je i kao vjersko svetište u Hrvatskoj.
check

Pitanje br. 5

Kako se nazivaju krivudavi dijelovi toka neke rijeke, zavijeni u obliku slova S?

A

Meandari

Zavoji koji nastaju u koritu, u obliku slova S, rijeke nazivaju se meandri. Samo zavijanje rijeke shodno tome naziva se meandriranje koje možemo vidjeti i na primjeru rijeke Dunav koja je prirodna granica između Republike Hrvatske i Republike Srbije na istoku.
check

Pitanje br. 6

Koja od navedenih rijeka nije pritoka rijeci Savi?

D

Raša

Raša je rijeka u Istri pa ona ne može biti pritoka Savi. Una, Kupa, Orljava tek neke su od pritoka rijeke Save. Potraži uz pomoć svoga školskog geografskog atlasa spomenute rijeke i pokušaj navesti još neke pritoke rijeci Savi.
check

Pitanje br. 7

Koja od navedenih ponornica ponire na prostoru Dalmacije?

D

Vrljika

Vrljika je jedna od najvećih dalmatinskih ponornica, dok se s druge strane Lika, Gacka i Krbava nalaze na prostoru Gorske Hrvatske. Potraži uz pomoć svoga školskog geografskog atlasa navedene ponornice.
check

Pitanje br. 8

U koja dva godišnja doba rijeke crnomorskog slijeva imaju najveće vodostaje?

B

Proljeće i jesen

U jesen i proljeće rijeke crnomorskog slijeva imaju najveće vodostaje, a to se povezuje s tipovima riječnih režima koje te rijeke posjeduju. Rijeke koje imaju snježni režim svoj najveći vodostaj imaju baš u prolijeće kada se snijeg otapa, a u jesen kada je najveća količina padalina u Hrvatskoj svakako utječe na povećanje vodostaja kod rijeka s kišnim režimom.
check

Pitanje br. 9

Što od navedenog nije obilježje rijeka crnomorskog slijeva?

C

Kratke su

Rijeke crnomorskog slijeva karakterizira razgranata riječna mreža, blagi pad, veliki broj pritoka te njihova velika dužina. Primjer takvih rijeka su Sava, Drava i Dunav.
check

Pitanje br. 10

Kako se naziva najveća riječna luka na Dunavu u Hrvatskoj?

B

Vukovar

Najveća riječna luka na Dunavu je Vukovar. S druge strane najveća riječno-pomorska luka u Hrvatskoj je Metković koji se nalazi na Jadranskom moru, ali i na dijelu delte rijeke Neretve.