1 / 23

Kako nazivamo sva živa bića određenog ekosustava?

Sva živa bića određenog ekosustava nazivamo životnom zajednicom. ivotnoj zajednici pripadaju organizmi različitih vrsta pa tako primjerice, životnu zajednicu Jadranskog mora čine sve bakterije, alge, biljke, ribe, sisavci i druga živa bića koja u njemu žive. Unutar životne zajednice živa bića međusobno utječu jedna na druge jer se natječu za prostor, hranu, vodu.
2 / 23

Biosfera

Najviša organizacijska razina živog svijeta.
3 / 23

Jedinka

Jedinka je svako pojedinačno živo biće. Razvoj i preživljavanje svake jedinke ovisi o životnim uvjetima staništa, ali i o njezinim odnosima s jedinkama iste populacije i drugih populacija unutar životne zajednice.
4 / 23

Što obuhvaća biosfera?

Živa bića pronalazimo u tlu, vodi i zraku. Stoga biosfera obuhvaća dio litosfere (površinski čvrsti dio Zemlje), dio hidrosfere (sva voda na Zemlji) i dio atmosfere (zračni omotač Zemlje).
5 / 23

Populacijom nazivamo zajednicu jedinki _____ vrste na planeti Zemlji.

Populacija je zajednica jedinki iste vrste koje žive na istom staništu.
6 / 23

Životna zajednica

Sva živa bića određenog ekosustava.
7 / 23

Dva osnovna ekosustava?

Vodeni i kopneni.
8 / 23

Ekologija

Znanost koja proučava odnose između živih bića, njihov utjecaj na okoliš i utjecaj okoliša na živa bića.
9 / 23

Kako nazivamo zajednicu jedinki iste vrste koje žive na istom staništu?

Populacija je zajednica jedinki iste vrste koje žive na istom staništu. Populaciju čini veći ili manji broj jedinki različite dobi i spola. Broj jedinki unutar populacije (veličina populacije) može se mijenjati tijekom vremena. Iako pripadaju istoj vrsti, sve jedinke iste populacije nisu u potpunosti jednake, a to je prije svega posljedica nasljeđivanja različitih gena od roditelja, iako na razlike između jedinki iste vrste utječu i životni uvjeti okoliša.
10 / 23

Kako nazivamo znanost koja proučava odnose između živih bića i njihov utjecaj na okoliš?

Ekologija je znanost koja proučava odnose između živih bića, njihov utjecaj na okoliš i utjecaj okoliša na živa bića.
11 / 23

Kojoj organizacijskoj razini pripadaju sive čaplje, crne rode, štekavci i veliki vranci u Kopačkom ritu?

Ptice u Kopačkom ritu pripadaju životnoj zajednici Kopačkog rita.
12 / 23

Jedno živo biće, odnosno jedan jednostanični ili jedan višestanični organizam čini ______.

Jedinka je jedno živo biće odnosno jedan jednostanični ili jedan višestanični organizam. Razvoj i preživljavanje svake jedinke ovisi o životnim uvjetima staništa, ali i o njezinim odnosima s jedinkama iste populacije i drugih populacija unutar životne zajednice.
13 / 23

Što ne pripada kopnenom ekosustavu?

Potoci pripadaju vodenom ekosustavu, kojem također pripadaju jezera, mora i rijeka. Kopnenom ekosustavu pripadaju šume, livade, pašnjaci.
14 / 23

Što pripada kopnenom ekosustavu?

Pašnjaci pripadaju kopnenom ekosustavu. Vodenom ekosustavu pripadaju ostala navedena staništa.
15 / 23

Što je najviša organizacijska razina živog svijeta?

Biosfera je najviša organizacijska razina živog svijeta jer uključuje sve žive organizme. Živa bića pronalazimo u tlu, vodi i zraku. Stoga biosfera obuhvaća dio litosfere (površinski čvrsti dio Zemlje), dio hidrosfere (sva voda na Zemlji) i dio atmosfere (zračni omotač Zemlje).
16 / 23

Brojnost populacije i opstanak vrste održava se _________.

Jedinke u populaciji pripadaju istoj vrsti što znači da se mogu razmnožavati i davati plodno potomstvo.
17 / 23

Kojoj organizacijskoj razini pripada jedna čančara?

Jedna čančara je jedna jedinka. Jedinka je jedno živo biće odnosno jedan jednostanični ili jedan višestanični organizam.
18 / 23

Primjeri vodenog ekosustava?

Jezero, more, rijeka.
19 / 23

Primjeri kopnenog ekosustava?

Livade, šume, pašnjaci.
20 / 23

Dva osnovna ekosustava su…

Dva osnovna ekosustava su vodeni i kopneni ekosustavi. Primjeri vodenih ekosustava su jezero, more, rijeka, a kopnenih livada, šuma, pašnjak.
21 / 23

Kako nazivamo zajednicu živih bića i staništa?

Zajednicu živih bića i staništa nazivamo ekosustav. Na staništu živa bića žive i zadovoljavaju svoje životne potrebe, a preživčjavanje živih bića nekog ekosustava ovisi o životnim uvjetima staništa (temperaturi, svjetlosti, tlu, vodi, zraku). Povoljniji životni uvjeti na staništu znači da će i živi svijet ekosustava biti raznolikiji. Također, kako i živa bića utječu svojim djelovanjem na životne uvjete staništa, tako ekosustav uključuje živu i neživu prirodu koje ovise jedna o drugoj i djeluju jedna na drugu.
22 / 23

Ekosustav

Zajednica živih bića i staništa na kojem ta živa bića žive i zadovoljavaju svoje životne potrebe.
23 / 23

Populacija

Zajednica jedinki iste vrste koje žive na istom staništu.