Kwiz učenje

0/21
Pojašnjenje

Koliko 1 dag ima g?

Pojašnjenje
Oznaka za masu je m, a osnovna mjerna jedinica kilogram - kg. Manje su mjerne jedinice dekagram (dag), gram (g) i miligram (mg). Veća jedinica mase je tona (t). 1 dag = 10 g = 0,01 kg 1 g = 0,001 kg 1 mg = 0,001 g 1 t = 1000 kg
Pojašnjenje

Možemo li pomoću vage izmjeriti masu jedne spajalice?

Pojašnjenje
Jedna spajalica ima premalu masu da bi je vaga mogla mjeriti stoga moramo izvagati veći broj spajalica (npr. 50 - 100). Masu jedne spajalice dobijemo kada masu većeg broja spajalica podijelimo s brojem spajalica.
Pojašnjenje

Kako se zove vaga kojom nepoznatu masu tijela uspoređujemo s poznatom masom utega?

Pojašnjenje
Vagati neko tijelo nepoznate mase polužnom vagom znači usporediti nepoznatu masu tijela s poznatom masom utega. Na jednom su kraju vage utezi različitih masa, a na drugom kraju tijelo nepoznate mase. Kada je vaga u ravnoteži, mase s lijeve i s desne strane vage su jednake.
Pojašnjenje

Koja je oznaka za masu?

Pojašnjenje
Oznaka za masu je m, a osnovna mjerna jedinica kilogram - kg. Masu tijela možemo odrediti pomoću vage i utega. Mjeriti masu nekog tijela znači usporediti masu tog tijela s poznatom masom utega.
Pojašnjenje

Koliko je 20 dag lješnjaka izraženo u g?

Pojašnjenje
Oznaka za masu je m, a osnovna mjerna jedinica kilogram - kg. Manje su mjerne jedinice dekagram (dag), gram (g) i miligram (mg). Veća jedinica mase je tona (t). 1 dag = 10 g = 0,01 kg prema tome 20 dag je 2 g. 1 g = 0,001 kg 1 mg = 0,001 g 1 t = 1000 kg
Pojašnjenje

Pomoću čega možemo odrediti masu tijela?

Pojašnjenje
Masu tijela možemo odrediti pomoću vage i utega. Mjeriti masu nekog tijela znači usporediti masu tog tijela s poznatom masom utega. Oznaka za masu je m, a osnovna mjerna jedinica kilogram - kg.
Pojašnjenje

Koliko 20 mg ima g?

Pojašnjenje
Oznaka za masu je m, a osnovna mjerna jedinica kilogram - kg. Manje su mjerne jedinice dekagram (dag), gram (g) i miligram (mg). Veća jedinica mase je tona (t). 1 mg = 0,001 g prema tome 20 mg je 0,02. 1 dag = 10 g = 0,01 kg 1 g = 0,001 kg 1 t = 1000 kg
Pojašnjenje

Kolika je masa jedne spajalice, ako 100 spajalica ima masu 15 g?

Pojašnjenje
Jedna spajalica ima premalu masu da bi je vaga mogla mjeriti stoga moramo izvagati veći broj spajalica npr. 100. Masu jedne spajalice dobijemo kada masu većeg broja spajalica podijelimo s brojem spajalica. Dakle ako 15 g podijelimo sa 100 dobijemo 0,15 g.
Pojašnjenje

Prema Zakonu očuvanja mase pri promjenama oblika tijela ukupna masa se mijenja?

Pojašnjenje
Prema Zakonu očuvanja mase pri promjenama oblika tijela ukupna masa se NE mijenja odnosno ostaje jednaka. Razlomimo li neko tijelo na komadiće, ukupna masa svih dijelova bit će jednaka masi tijela na početku. Zakon očuvanja mase podjednako vrijedi u procesima iz fizike, kemijskim reakcijama iz kemije te biološkim procesima u biologiji.
Pojašnjenje

Što će se dogoditi s masom keksa ako ga usitnimo?

Pojašnjenje
Ako tijelu mijenjamo samo oblik, onda mu masa ostaje ista. Ako tijelo usitnimo (npr. usitnjeni keks), ono ima jednaku masu kao i prije usitnjavanja. Masa je nepromjenjivo svojstvo tijela. Isto tako masa tijela ostaje očuvana kada tijelo premještamo s jednog mjesta na drugo na Zemlji te ako ga premjestimo na Mjesec ili negdje u Svemir.
Pojašnjenje

Što bi se dogodilo s masom tijela ako ga premjestimo sa Zemlje na Mjesec?

Pojašnjenje
Masa je nepromjenjivo svojstvo tijela. Označujemo je znakom m i iskazujemo mjernom jedinicom kilogram. Masa tijela ostaje očuvana kada tijelo premještamo s jednog mjesta na drugo na Zemlji te ako ga premjestimo na Mjesec ili negdje u Svemir.
Pojašnjenje

Za palačinke je od suhih sastojaka potrebno 250 g brašna i 2 dag šećera. Kolika je ukupna masa suhih sastojaka?

Pojašnjenje
Da bi mogli zbrojiti sastojke prvo ih moramo pretvoriti u jednake mjerne jedinice. Možemo pretvoriti dag u g. 2 dag = 20 g budući da je 1 dag = 10 g = 0,01 kg Zbrajanjem 250 g sa 20 g dobivamo da je ukupna masa suhih sastojaka 270 g.
Pojašnjenje

Na rukometnom treningu trener je prema Sari bacio dvije medicinske lopte od kojih je jedna mase 2 kg, a druga 3 kg. Koju će loptu Sara lakše uhvatiti?

Pojašnjenje
Sara će lakše uhvatiti loptu od 2 kg jer je to lopta manje mase i manje tromosti. Masa je mjera tromosti tijela. Tijela manje mase imaju i manju tromost, a tijela veće mase imaju veću tromost.
Pojašnjenje

Malo pakiranje čokolade iznosi 250 g. Kolika je masa izražena u kg?

Pojašnjenje
Osnovna mjerna jedinica za masu je kilogram - kg. Manje su mjerne jedinice dekagram (dag), gram (g) i miligram (mg). Veća jedinica mase je tona (t). 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg Dijeljenjem 250 g sa 1000 dobivamo 0,25 kg.
Pojašnjenje

Kako se naziva mjera tromosti tijela?

Pojašnjenje
Masa je mjera tromosti tijela i jedna je od osnovnih fizičkih veličina. Tijela manje mase imaju i manju tromost, a tijela veće mase imaju veću tromost.
Pojašnjenje

Zrno graška ima masu otprilike 25 mg. Koliko se zrna graška nalazi unutar 1 kg?​

Pojašnjenje
Da bi odredili broj zrna graška moramo ukupnu masu od 1 kg podijeliti s masom pojedinog zrna 25 mg. Prije dijeljenja moramo imati iste mjerne jedinice u brojniku i nazivniku. Možemo 25 mg pretvoriti u kg što je 0,00025 kg (dijelimo sa 1 000 000). Dijeljenjem 1 kg s 0,000025 kg dobivamo 40 000.
Pojašnjenje

U pitu od jabuka stavljamo 400 g brašna i 200 000 mg maslaca. Kojeg je sastojka više u piti?

Pojašnjenje
Da bi usporedili sastojke oni moraju biti izraženi u istim mjernim jedinicama. Možemo oba sastojka izraziti u miligramima. Kada količinu maslaca izrazimo u miligramima to iznosi 200 mg (dijelimo 200 000 sa 1000 jer 1 g = 1000 mg). Uspoređujući brojeve uočavamo da u piti ima više brašna.
Pojašnjenje

Kako se naziva svojstvo tijela koje se ne mijenja ovisno o položaju i mjestu?

Pojašnjenje
Masa je nepromjenjivo svojstvo tijela. Masa tijela ostaje očuvana kada tijelo premještamo s jednog mjesta na drugo na Zemlji te ako ga premjestimo na Mjesec ili negdje u Svemir. Svojstvo tijela da se opire promjeni načina gibanja ili mirovanja naziva se tromost ili inercija tijela. Masa je mjera za tromost tijela.
Pojašnjenje

Masa prazne boce iznosi 0,5 kg, a masa boce u kojoj se nalazi sok je 2 kg. Kolika je masa soka u boci? ​

Pojašnjenje
Masu soka dobit ćemo kada od mase boce i soka zajedno ( 2 kg ) oduzmemo masu prazne boce ( 0,5 kg ) i to je 1,5 kg. Osnovna mjerna jedinica za masu je kilogram - kg.
Pojašnjenje

Koja je osnovna mjerna jedinica za masu?

Pojašnjenje
Oznaka za masu je m, a osnovna mjerna jedinica kilogram - kg. Manje su mjerne jedinice dekagram (dag), gram (g) i miligram (mg). Veća jedinica mase je tona (t).
Pojašnjenje

Koliko 2 t imaju kg?

Pojašnjenje
Oznaka za masu je m, a osnovna mjerna jedinica kilogram - kg. Manje su mjerne jedinice dekagram (dag), gram (g) i miligram (mg). Veća jedinica mase je tona (t) prema tome 1 t ima 1000 kg odnosno u ovome slučaju 2 t imaju 2000 kg.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori

1/21

Koliko 1 dag ima g?

D
10 g
Oznaka za masu je m, a osnovna mjerna jedinica kilogram - kg. Manje su mjerne jedinice dekagram (dag), gram (g) i miligram (mg). Veća jedinica mase je tona (t). 1 dag = 10 g = 0,01 kg 1 g = 0,001 kg 1 mg = 0,001 g 1 t = 1000 kg

2/21

Možemo li pomoću vage izmjeriti masu jedne spajalice?

B
Ne možemo
Jedna spajalica ima premalu masu da bi je vaga mogla mjeriti stoga moramo izvagati veći broj spajalica (npr. 50 - 100). Masu jedne spajalice dobijemo kada masu većeg broja spajalica podijelimo s brojem spajalica.

3/21

Kako se zove vaga kojom nepoznatu masu tijela uspoređujemo s poznatom masom utega?

A
Polužna
Vagati neko tijelo nepoznate mase polužnom vagom znači usporediti nepoznatu masu tijela s poznatom masom utega. Na jednom su kraju vage utezi različitih masa, a na drugom kraju tijelo nepoznate mase. Kada je vaga u ravnoteži, mase s lijeve i s desne strane vage su jednake.

4/21

Koja je oznaka za masu?

A
M
Oznaka za masu je m, a osnovna mjerna jedinica kilogram - kg. Masu tijela možemo odrediti pomoću vage i utega. Mjeriti masu nekog tijela znači usporediti masu tog tijela s poznatom masom utega.

5/21

Koliko je 20 dag lješnjaka izraženo u g?

D
2 g
Oznaka za masu je m, a osnovna mjerna jedinica kilogram - kg. Manje su mjerne jedinice dekagram (dag), gram (g) i miligram (mg). Veća jedinica mase je tona (t). 1 dag = 10 g = 0,01 kg prema tome 20 dag je 2 g. 1 g = 0,001 kg 1 mg = 0,001 g 1 t = 1000 kg

6/21

Pomoću čega možemo odrediti masu tijela?

B
Vage
Masu tijela možemo odrediti pomoću vage i utega. Mjeriti masu nekog tijela znači usporediti masu tog tijela s poznatom masom utega. Oznaka za masu je m, a osnovna mjerna jedinica kilogram - kg.

7/21

Koliko 20 mg ima g?

A
0,02 g
Oznaka za masu je m, a osnovna mjerna jedinica kilogram - kg. Manje su mjerne jedinice dekagram (dag), gram (g) i miligram (mg). Veća jedinica mase je tona (t). 1 mg = 0,001 g prema tome 20 mg je 0,02. 1 dag = 10 g = 0,01 kg 1 g = 0,001 kg 1 t = 1000 kg

8/21

Kolika je masa jedne spajalice, ako 100 spajalica ima masu 15 g?

B
0,15 g
Jedna spajalica ima premalu masu da bi je vaga mogla mjeriti stoga moramo izvagati veći broj spajalica npr. 100. Masu jedne spajalice dobijemo kada masu većeg broja spajalica podijelimo s brojem spajalica. Dakle ako 15 g podijelimo sa 100 dobijemo 0,15 g.

9/21

Prema Zakonu očuvanja mase pri promjenama oblika tijela ukupna masa se mijenja?

A
Netočno
Prema Zakonu očuvanja mase pri promjenama oblika tijela ukupna masa se NE mijenja odnosno ostaje jednaka. Razlomimo li neko tijelo na komadiće, ukupna masa svih dijelova bit će jednaka masi tijela na početku. Zakon očuvanja mase podjednako vrijedi u procesima iz fizike, kemijskim reakcijama iz kemije te biološkim procesima u biologiji.

10/21

Što će se dogoditi s masom keksa ako ga usitnimo?

A
Ostat će ista
Ako tijelu mijenjamo samo oblik, onda mu masa ostaje ista. Ako tijelo usitnimo (npr. usitnjeni keks), ono ima jednaku masu kao i prije usitnjavanja. Masa je nepromjenjivo svojstvo tijela. Isto tako masa tijela ostaje očuvana kada tijelo premještamo s jednog mjesta na drugo na Zemlji te ako ga premjestimo na Mjesec ili negdje u Svemir.

11/21

Što bi se dogodilo s masom tijela ako ga premjestimo sa Zemlje na Mjesec?

A
Ostala bi ista.
Masa je nepromjenjivo svojstvo tijela. Označujemo je znakom m i iskazujemo mjernom jedinicom kilogram. Masa tijela ostaje očuvana kada tijelo premještamo s jednog mjesta na drugo na Zemlji te ako ga premjestimo na Mjesec ili negdje u Svemir.

12/21

Za palačinke je od suhih sastojaka potrebno 250 g brašna i 2 dag šećera. Kolika je ukupna masa suhih sastojaka?

C
270 g
Da bi mogli zbrojiti sastojke prvo ih moramo pretvoriti u jednake mjerne jedinice. Možemo pretvoriti dag u g. 2 dag = 20 g budući da je 1 dag = 10 g = 0,01 kg Zbrajanjem 250 g sa 20 g dobivamo da je ukupna masa suhih sastojaka 270 g.

13/21

Na rukometnom treningu trener je prema Sari bacio dvije medicinske lopte od kojih je jedna mase 2 kg, a druga 3 kg. Koju će loptu Sara lakše uhvatiti?

A
Loptu od 2 kg.
Sara će lakše uhvatiti loptu od 2 kg jer je to lopta manje mase i manje tromosti. Masa je mjera tromosti tijela. Tijela manje mase imaju i manju tromost, a tijela veće mase imaju veću tromost.

14/21

Malo pakiranje čokolade iznosi 250 g. Kolika je masa izražena u kg?

C
0,25 kg
Osnovna mjerna jedinica za masu je kilogram - kg. Manje su mjerne jedinice dekagram (dag), gram (g) i miligram (mg). Veća jedinica mase je tona (t). 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg Dijeljenjem 250 g sa 1000 dobivamo 0,25 kg.

15/21

Kako se naziva mjera tromosti tijela?

A
Masa
Masa je mjera tromosti tijela i jedna je od osnovnih fizičkih veličina. Tijela manje mase imaju i manju tromost, a tijela veće mase imaju veću tromost.

16/21

Zrno graška ima masu otprilike 25 mg. Koliko se zrna graška nalazi unutar 1 kg?​

C
40 000
Da bi odredili broj zrna graška moramo ukupnu masu od 1 kg podijeliti s masom pojedinog zrna 25 mg. Prije dijeljenja moramo imati iste mjerne jedinice u brojniku i nazivniku. Možemo 25 mg pretvoriti u kg što je 0,00025 kg (dijelimo sa 1 000 000). Dijeljenjem 1 kg s 0,000025 kg dobivamo 40 000.

17/21

U pitu od jabuka stavljamo 400 g brašna i 200 000 mg maslaca. Kojeg je sastojka više u piti?

B
Brašna
Da bi usporedili sastojke oni moraju biti izraženi u istim mjernim jedinicama. Možemo oba sastojka izraziti u miligramima. Kada količinu maslaca izrazimo u miligramima to iznosi 200 mg (dijelimo 200 000 sa 1000 jer 1 g = 1000 mg). Uspoređujući brojeve uočavamo da u piti ima više brašna.

18/21

Kako se naziva svojstvo tijela koje se ne mijenja ovisno o položaju i mjestu?

A
Masa
Masa je nepromjenjivo svojstvo tijela. Masa tijela ostaje očuvana kada tijelo premještamo s jednog mjesta na drugo na Zemlji te ako ga premjestimo na Mjesec ili negdje u Svemir. Svojstvo tijela da se opire promjeni načina gibanja ili mirovanja naziva se tromost ili inercija tijela. Masa je mjera za tromost tijela.

19/21

Masa prazne boce iznosi 0,5 kg, a masa boce u kojoj se nalazi sok je 2 kg. Kolika je masa soka u boci? ​

A
1,5 kg
Masu soka dobit ćemo kada od mase boce i soka zajedno ( 2 kg ) oduzmemo masu prazne boce ( 0,5 kg ) i to je 1,5 kg. Osnovna mjerna jedinica za masu je kilogram - kg.

20/21

Koja je osnovna mjerna jedinica za masu?

A
Kg
Oznaka za masu je m, a osnovna mjerna jedinica kilogram - kg. Manje su mjerne jedinice dekagram (dag), gram (g) i miligram (mg). Veća jedinica mase je tona (t).

21/21

Koliko 2 t imaju kg?

B
2000 kg
Oznaka za masu je m, a osnovna mjerna jedinica kilogram - kg. Manje su mjerne jedinice dekagram (dag), gram (g) i miligram (mg). Veća jedinica mase je tona (t) prema tome 1 t ima 1000 kg odnosno u ovome slučaju 2 t imaju 2000 kg.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje