1 / 15

Kakvo glagolsko vrijeme je prezent?

Klikni na karticu da vidiš odgovor
Prezent je sadašnje glagolsko vrijeme, njime se izriču radnje koje se događaju u trenutku u kojima se o njima govori.
2 / 15

Prepoznaj u kojem je glagolskom vremenu glagol u ovoj rečenici!
Sutra ti javim rezultate.

Prezent je sadašnje glagolsko vrijeme, koristimo ga za radnje koje se događaju u trenutku kad o njima govorimo.
3 / 15

Prepoznaj glasovnu promjenu u ovom glagolu!
Vičem!

U ovom primjeru dogodila se palatalizacija.
 • Pri sprezanju glagola često dolazi do palatalizacije ili jotacije. Da bismo odredili je li riječ o palatalizaciji ili o jotaciji, treba pogledati treće lice množine prezenta. Ako u njemu ne dolazi do glasovne promjene (ispred u), riječ je o palatalizaciji, a ako i u njemu dolazi do glasovne promjene, riječ je o jotaciji.
 • Primjer: pišem, pišeš, piše, pišemo, pišete, pišu- dogodila se jotacija. Glagol moći- mogu, možeš, može, možemo, možete, mogu- dogodila se palatalizacija.
4 / 15

Što sve možeš saznati iz glagolskog oblika – pisale su?

Glagolski oblik pisale su je u perfektu, u 3.osobi množine. Dok to iz infinitiva ne saznajemo, infinitiv tog glagola glasi pisati.
5 / 15

Što su glagoli?

 • Glagoli su promjenjive vrsta riječi kojima izričemo radnju, stanje i zbivanje.
 • Mijenjaju se po osobama ili licima i ta promjena se zove konjugacija ili sprezanje.
6 / 15

Zašto se infinitiv naziva neodređeni glagolski oblik?

Iz glagola u infinitivu ne saznajemo vrijeme, osobu ni broj. Dok iz glagola koji je u nekom glagolskom vremenu saznajemo vrijeme, osobu i broj (a možemo saznati i vid).
7 / 15

Prepoznaj glagol u perfektu u ovoj rečenici!
Nisam došla na vrijeme na trčanje i pripremu.

Glagol u perfektu je nisam došla, to je niječni oblik perfekta glagola doći.
8 / 15

Što je infinitiv?

Infinitiv je neodređeni glagolski oblik, iz glagola u infinitivu ne saznajemo vrijeme, osobu ni broj. Dok iz glagola koji je u nekom glagolskom vremenu saznajemo vrijeme, osobu i broj (a možemo saznati i vid).
9 / 15

Koliko imamo glagolskih osoba?

 • Imamo 6 osoba, tri u jednini tri u množini.
 • Razlikujemo govornu, sugovornu i negovornu osobu u jednini i množini. Govorna - ja, mi, sugovorna- ti, vi i negovorna- on, oma, ono i oni, one, ona.
10 / 15

Što možeš saznati iz glagola u nekom vremenu?

 • Iz infinitiva ne možemo saznati vrijeme, osobu ni broj, zato se infinitiv naziva neodređeni glagolski oblik. Primjer: pisati- infinitiv
 • Iz glagola u nekom glagolskom vremenu možemo saznati vrijeme, osobu u broj. Primjer: pisali smo - 1. osoba, množine, perfekt
11 / 15

Kakvo glagolsko vrijeme je perfekt?

 • Perfekt je prošlo glagolsko vrijeme, koristimo ga za radnje koje su se dogodile u prošlosti.
 • Tvori se od nenaglašenog oblika prezenta pomoćnog glagola biti (sam, si, je, smo, ste, su) i glagolskog pridjeva radnog (oblik koji završava na -o, -la,-lo, -li,-le, la). Primjer: trčati- trčao sam / trčala sam...
12 / 15

Kako mijenjamo glagole?

Glagole mijenjamo po osobama ili licima, ta se promjena zove konjugacija ili sprezanje.
13 / 15

Kako tvorimo prezent?

 • Prezent tvorimo nastavcima -am,- em,- im, -jem.
Prezent je sadašnje glagolsko vrijeme, koristimo ga za radnje koje se događaju u trenutku kad o njima govorimo.
 • pisati - pišem (pis+jem --> pišem - dogodila se jotacija)
 • nositi - nosim (nos+im--> nosim)
 • kopati - kop+am --> kopam
 • doći - dođ+em --> dođem (ovdje je došlo do promjene u osnovi).
Pri sprezanju glagola često dolazi do palatalizacije ili jotacije. Da bismo odredili je li riječ o palatalizaciji ili o jotaciji, treba pogledati treće lice množine prezenta. Ako u njemu ne dolazi do glasovne promjene (ispred u), riječ je o palatalizaciji, a ako i u njemu dolazi do glasovne promjene, riječ je o jotaciji. Primjer:
 • pisati- pišem, pišeš, piše, pišemo, pišete, pišu -> dogodila se jotacija.
 • moći- mogu, možeš, može, možemo, možete, mogu -> dogodila se palatalizacija.
14 / 15

Što saznaješ iz ovog glagolskog oblika- doći ću?

 • Ovaj glagolski oblik je u futuru 1, u 1.osobi jednine.
 • Futur 1. je buduće glagolsko vrijeme, njime izričemo radnje koje će se dogoditi u budućnosti.
15 / 15

Koja su obilježja glagola?

Obilježja glagola su da glagolom u nekom glagolskom vremenu izričemo vrijeme, osobu i broj.
 • Infinitiv je neodređeni glagolski oblik iz njega se ne može vidjeti vrijeme, osoba i broj.