Glagolske kategorije: Vrijeme

Kakvo glagolsko vrijeme je perfekt, a kakvo prezent?

Besplatno učenje za svakog učenika omogućili su:

📚 Igraj još

Morfološke kategorije: rod, broj, lice

Znaš li koje su morfološke kategorije glagola? Što je infinitiv?

Glagolske kategorije: Vid

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Glagoli prema predmetu radnje

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Glagolska vremena: Aorist

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Glagolska vremena: Imperfekt

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik