Kartice za učenje

0/32

Mogućnost fotosintetiziranja imaju…

Mogućnost fotosinteze imaju alge i biljke. Osim u biljkama i algama, fotosinteza se obavlja i u nekim bakterijama, dakle organizmima koji u svojim stanicama imaju klorofil i obično su zelene boje. Fotosinteza je proces stvaranja šećera glukoze (hranjiva tvar) i kisika. Pri tome se svetlosna energija pretvara u kemijsku i pohranjuje se u glukozi.

Tko ima najviše energije na raspolaganju?

Proizvođači imaju najviše energije na raspolaganju jer se nalaze na početku svakog hranidbenog lanca (primjerice biljke). S obzirom na to da svaki član hranidbenog lanca iskoristi za svoje potrebe određeni dio energije koja je bila pohranjena u hrani koju je pojeo, na sljedećeg člana prenese se samo manji dio energije, To znači da najviše energije na raspolaganju ima proizvođač, a potrošač svake sljedeće razine hranidbenog lanca sve manje energije.

Koji organizam pripada razlagačima?

Vrganj je gljiva, a gljive pripadaju razlagačima.

Organizmi koji razlažu ostatke uginulih živih bića naziva se ________________.

Organizmi koji se hrane razlažući ostatke uginulih živih bića iz okoliša nazivaju se razlagači. Razlagači su neke gljive i bakterije. Bitni su za ekosustav jer ga "čiste" od ostataka uginulih organizama.

Povezanost u prehrani, odnosno od proizvođača pa do razlagača nazivamo ____________.

Povezanost u prehrani, odnosno od proizvođača pa do razlagača nazivamo Hranidbenim lancem.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje