1 / 24

Zašto je grašku korisno prepoznavati i reagirati na podražaj dodira?

Klikni na karticu da vidiš odgovor
Grašku je korisno prepoznavati i reagirati na podražaj dodira jer mu to omogućuje da prepozna podlogu koja mu je najbliža i počne se omatati oko nje i rasti uz nju. Što je grašak više, to ga manje drugih biljaka i predmeta zaklanja i lakše mu je doći do svjetlosti potrebne za fotosintezu.
2 / 24

Što utječe na savijanje kućnih biljaka prema prozoru?

Kućne biljke često nemaju dovoljno svjetlosti, pa počnu rasti nagnuto, prema prozoru, kako bi mogle dobiti što više svjetla. Takav rast ukazuje na to da biljka osjeti svjetlost i može reagirati na nju.
3 / 24

U kojim uvjetima će se puči na biljci zatvoriti?

Puči na biljci će se zatvoriti ako biljka nema dovoljno vode. Preko puči voda izlazi iz biljke u obliku vodene pare u procesu transpiracije, čime biljka dodatno gubi vodu. No, transpiracija omogućuje protok vode kroz biljku od korijena do listova. Razmisli zašto je štetno za biljku ako ne može vršiti transpiraciju jer su puči zatvorene!
4 / 24

Što utječe na smjer rasta korijena?

Korijen biljke uvijek raste prema dolje, a izdanak prema gore, neovisno o tome kako stavimo sjemenku u zemlju. Do toga dolazi jer biljka može osjetiti gravitaciju i u skladu s njom orijentirati rast korijena i izdanka.
5 / 24

Što utječe na zatvaranje cvjetova (npr. tulipana)?

Neki cvjetovi (npr. tulipani) zatvaraju se kada temperatura padne kako bi zaštitili tučak i prašnike. Ova pojava dokazuje da biljke mogu osjetiti temperaturu.
6 / 24

Što se događa s maslačkom po noći?

Maslačak po noći zatvara cvjetove. Time štiti cvjetove od oštećenja i čuva ih za uvjete u kojima ima više kukaca koji bi mogli oprašiti cvjetove.
7 / 24

Koji organizmi najčešće reagiraju na promjenu vlažnosti, temperature i jačine svjetlosti?

Alge i biljke najčešće reagiraju na promjenu vlažnosti, temperature, jačine svjetlosti, ali i gravitaciju te dodir. Prepoznavanje ovih podražaja i reagiranje na njih omogućuje algama i biljkama pronalaženje prostora povoljnog za život.
8 / 24

Što biljke i alge pomiču kada reagiraju na podražaje?

Biljke i alge pomiču dijelove organizma ili organele kada reagiraju na podražaje. Na primjer, biljke mogu pomicati listove da bi bili bolje izloženi svjetlosti ili poticati rast korijena prema vodi. Uz to, biljke i alge mogu pomicati položaj kloroplasta koji je organel unutar stanice da bi bio što izloženiji svjetlosti.
9 / 24

Kako puči reagiraju na podražaje?

Puči se, ovisno o podražajima, otvaraju i zatvaraju. Puči su otvori na površini listova kroz koje ugljikov dioksid ulazi u biljku, a kisik i višak vodene pare izlaze iz biljke.
10 / 24

Što utječe na smjer savijanja stabljike graha?

Stabljika graha savija se u smjeru dodira. To omogućuje grahu da raste prema drugim biljkama i predmetima oko kojih se može omotati i rasti u visinu, iako ima nježnu, vitičastu stabljiku koja ne može sama stajati uspravno.
11 / 24

Koji dio stanice kod jednostaničnih organizama prima i prenosi podražaje?

Jednostanični organizmi posjeduju staničnu membranu koja prima i prenosi podražaje. Najčešća reakcija jednostaničnih organizama je promjena brzine i smjera kretanja.
12 / 24

Koja živa bića reagiraju na podražaje?

Sva živa bića prepoznaju podražaje iz okoline (npr. količina svjetlosti, vlažnost) i reagiraju na njih. Uz to, sva živa bića prepoznaju i podražaje unutar svoga tijela, pa mogu reagirati i na njih da bi zadržali uravnotežene uvjete u organizmu.
13 / 24

Koju osjetilnu strukturu ima euglena?

Euglena je jednostanični organizam, zbog čega ne može imati složene osjetilne stanice, tjelešca ili organe. No, ima stanično tjelešce (organel) koje se naziva očna pjega pomoću koje može osjetiti svjetlosti i kretati se prema njoj.
14 / 24

Koji dio gljiva omogućuje reakciju na podražaje?

Hife gljiva dijelovi su kojim ova vrsta organizama djeluje na podražaje u okolini. Hife rastu prema izvoru vode i hranjivih tvari.
15 / 24

Kako biljke reagiraju na podražaje?

Biljke mogu reagirati na podražaje, no ne mogu se kretati da bi se primakle poželjnom podražaju ili udaljile od neugodnog podražaja. No, mogu gibati pojedine dijelove tijela i usmjeriti ga u najpovoljnijem smjeru za biljku.
16 / 24

Što se događa s kloroplastima u biljci ili algi kada je svjetlost prejaka?

Kada je svjetlost prejaka, kloroplasti se u stanicama biljaka ili algi smještaju uz rub, kako bi bili što manje izloženi svjetlosti. Iako je svjetlost potrebna za fotosintezu, prejaka svjetlost, pogotovo ako dugo traje, može oštetiti kloroplaste.
17 / 24

Što se događa s pučima kada je biljka izložena svjetlosti?

Kada je biljka izložena svjetlosti, puči se otvaraju. Kada ima više svjetlosti, vrši se i više fotosinteze u biljci, pa je potrebno otvoriti puči kako bi se mogla vršiti izmjena veće količine plinova koji sudjeluju u fotosintezu.
18 / 24

U kojem smjeru se savija stabljika krastavca?

Stabljika krastavca savija se u smjeru dodira. To joj omogućuje da raste prema drugim biljkama i predmetima oko kojih se može omotati i rasti u visinu.
19 / 24

O čemu ovisi položaj kloroplasta u stanici?

Položaj kloroplasta u stanici biljaka ovisi o intenzitetu svjetlosti. Ovisno o količini svjetlosti, kloroplasti mogu zauzeti drugačiji položaj. Kod prejakog osvjetljenja smještaju se uz stijenku stanice, kako bi se spriječilo njihovo oštećenje.
20 / 24

U kojem uvjetima će puči biti otvorene?

Kada je u biljci malo ugljikovog dioksida, a puno vode, ona otvara puči. Kroz otvorene puči ulazi ugljikov dioksid iz zraka koji je potreban za fotosintezu, a izlazi višak vode u obliku vodene pare, čime se potiče protok vode kroz biljku.
21 / 24

Zašto venerina muholovka zatvara list kad osjeti dodir?

Venerina muholovka ima listove preobražene u lovke. Kada kukac sleti na njezin list, on se zaklapa i hvata plijen. Iako je biljka, venerina muholovka je mesožderka i lovi plijen.
22 / 24

Kako će biljke reagirati na blagu i toplu zimu?

Biljke reagiraju na blagu i toplu zimu promjenom životnog ciklusa. Ako je zima topla, biljke mogu ranije prolistati i procvjetati. Razmisli kako ranije listanje i cvjetanje biljaka utječe na biljojede!
23 / 24

Što će se dogoditi s pučima kada je biljka izložena visokoj temperaturi?

Ako je biljka izložena visokoj temperaturi i pri tome je opskrbljena s dovoljno vode, puči će se otvoriti. Kroz puči izlazi voda u obliku vodene pare, što pomaže rashladiti biljku na velikim vrućinama. No, ako biljci nedostaje vode i jako je vruće, neće otvarati puči kako ne bi izgubila previše vode.
24 / 24

Kako mimoza reagira na dodir?

Mimoza reagira na dodir skupljanjem liski (dijelova listova) kako bi ih zaštitila. Time se mimoza štiti od jakog vjetra koji bi joj mogao pokidati listove, ali i od biljoždera kojima otežava jedenje njezinog lišća.