1 / 15

Stvaralačko prepričavanje donosi samo osnovni tijek radnje.
Smatraš li ovu tvrdnju točnom?

Klikni na karticu da vidiš odgovor
Ova tvrdnja nije točna.
  • To je prepričavanje obogaćeno novim pojedinostima (novi likovi, promijenjeni završetak i slično).
2 / 15

Što sve možemo prepričati?

Prepričati možemo književna djela, filmove, predstave, vlastite doživljaje ili događaje u koje smo bili uključeni.
3 / 15

Kakvo prepričavanje nazivamo stvaralačko prepričavanje?

To je prepričavanje obogaćeno novim pojedinostima (novi likovi, promijenjeni završetak i slično), možemo promijeniti i gledište iz kojeg se pripovijeda.
4 / 15

Ako prepričavamo bajku Vuk i sedam kozlića kao da smo vuk, kakvo prepričavanje ćemo dobiti?

Ako prepričavamo iz nekog drugog gledišta, dobit ćemo stvaralačko prepričavanje s promjenom gledišta.
5 / 15

Ako u prepričavanje bajke o Snjeguljici i 7 patuljaka uvedemo novi lik, Snjeguljičinu sestru naprimjer, kakvo prepričavanje ćemo dobiti?

U tom slučaju dobit ćemo stvaralačko prepričavanje, dakle mi smo dodali / stvorili nešto novo u prepričavanju.
6 / 15

Kakvo može biti prepričavanje s obzirom na stav pripovjedača?

S obzirom na stav pripovjedača prepričavanje može biti objektivno i subjektivno.
  • Objektivno je kad ne unosimo svoje osjećaje.
  • Subjektivno je ono u koje unosimo svoje osjećaje i stav.
7 / 15

Što je gledište u prepričavanju?

Gledište je pozicija s koje gledamo i pripovijedamo o nekom događaju. Primjer: Dječji roman Trojica u Trnju prepričavamo s gledišta Bibe, dakle promijenili smo gledište romana.
8 / 15

Prepoznaj niz s mogućim načinima stvaralačkog prepričavanja?

Stvaralačko prepričavanje je prepričavanje u kojem uvodimo novi lik u prepričavanje ili mijenjamo gledišta s kojeg se prepričava ili mijenjamo završetak.
9 / 15

Što je prepričavanje?

Prepričavanje je iznošenje već postojeće priče svojim riječima. Prepričavanje može biti:
  • sažeto i opširno,
  • objektivno i subjektivno,
  • stvaralačko.
Opširno je sa svim pojedinostima, sažeto je samo s osnovnim pojedinostima. Objektivno je kad ne unosimo svoje osjećaje, subjektivno je ono u koje unosimo svoje osjećaje i stav. Stvaralačko je ono u koje dodajemo nešto svoje - uvodimo novi lik, mijenjamo završetak.
10 / 15

Dobili smo zadatak da roman o Pipi Dugoj Čarapi prepričamo, ali tako da smo mi prijatelj ili prijateljica Pipi Duge Čarape. Kakvo ćemo prepričavanje dobiti?

Dobit ćemo stvaralačko prepričavanje. To je prepričavanje obogaćeno novim pojedinostima (novi likovi, promijenjeni završetak i slično).
11 / 15

Roman Vlak u snijegu prepričavamo, ali sa svim pojedinostima i detaljima te likovima i situacijama. Kakvo prepričavanje ćemo dobiti?

Ako prepričavamo sa svim pojedinostima to je opširno prepričavanje.
12 / 15

Roman u Vlak u snijegu treba prepričati, ali tako da navedemo samo osnovnu radnju i glavne likove. Kakvo prepričavanje ćemo dobiti?

Ako navodimo samo osnovne događaje i osnovi tijek radnje dobit ćemo sažeto prepričavanje, ako pak iznosimo pojedinosti i događaju i sudionicima, likovima, dobit ćemo opširno prepričavanje.
13 / 15

Stvaralačko prepričavanje može biti s promjenom gledišta, uvođenjem novog lika, promjenom završetka…
Slažeš li se s ovom tvrdnjom?

Ova tvrdnja je točna.
  • Stvaralačko prepričavanje je prepričavanje teksta u kojem možemo nešto promijeniti- uvesti novi lik, promijeniti završetak ili slično.
14 / 15

Ako u prepričavanju bajke o Snjeguljici promijenimo završetak, što ćemo dobiti, kakvo prepričavanje?

Ako promijenimo nešto u radnji ili promijenimo završetak dobit ćemo stvaralačko prepričavanje jer smo na postojeću priču dodali/ stvorili nešto svoje / novo.
15 / 15

Kakvo može biti prepričavanje s obzirom na opširnost?

S obzirom na opširnost prepričavanje može biti sažeto i opširno.
  • Sažeto je kad prepričavamo samo osnovni tijek radnje, bez pojedinosti.
  • Opširno je kada prepričavamo sa detaljima i pojedinostima.