Koje godine je Hrvatska predsjedala Europskom unijom?

Hrvatska je 2020. godine predsjedala Europskom unijom, točnije prvih 6 mjeseci 2020. godine.

Koji fizičar je potkraj XVII. stoljeća dokazao kako se gibanja tijela u svemiru mogu objasniti tada još novom, nepoznatom silom-silom težom?

Otkriće sile teže odnosno gravitacije je bilo jako značajno. Prema anegdoti, Isaac Newton vidio je kako jabuka pada sa stabla pa se zapitao: "zašto jabuka pada ravno dolje?", nakon čega je istraživao i došao do zaključka da mora postojati neka sila koja jabuku privlači na tlo što je vodilo otkriću gravitacije.

Vojno-politički savez koji su činile Austro-Ugarska, Njemačka i Italija nazivao se i:

Trojni savez je zbog položaja država koje su ga činile nazvan i Središnje ili Centralne sile.

Prepoznaj apoziciju u rečenici: Recept za domaći kruh dobila sam od kuharice Marije koja radi u našoj školi.

Apozicija je imenica koja dopunjava drugu imenicu i s njom se slaže u padežu. U ovoj rečenici to je kuharica jer dolazi uz imenicu Marija i slaže s s njom u padežu.

Pronađi apozicijski skup u rečenici: Često me na to podsjeti naš učenik Ilija.

Apozicijski skup čini apozicija sa svojim atributom, to je ovdje učenik sa svojim pridjevnim atributom naš, dakle naš učenik dopunjava imenicu Ilija.

Faktor trenja jednak je:

Količnik sile trenja i pritisne sile nazivamo faktor trenja i označavamo s malim grčkim slovom µ (čitamo: mi).

Ardeni se prostiru na teritoriju:

Ardeni se prostiru na teritoriju Belgije.

This tiger has very shiny ______.

Animal hair is called fur (krzno).

Pronađi imenski atribut u rečenici: Kakvo je tvoje mišljenje o nastupu pjevača?

Imenski atribut je pjevača, to je imenica koja dopunjava imenicu nastupu i njih dvije se ne slažu u padežu. Imenski atribut je imenica koja dopunjava drugu imenicu i s njom se ne slaže u padežu.

Na koliko se saveznih republika dijeli Njemačka?

Njemačka je podjeljena na čak 16 saveznih zemalja, odnosno republika. Bavarska je površinom najveća njemačka savezna država, a s druge strane Bremen je najmanja savezna država.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Koje godine je Hrvatska predsjedala Europskom unijom?

D

2020.

Hrvatska je 2020. godine predsjedala Europskom unijom, točnije prvih 6 mjeseci 2020. godine.
check

Pitanje br. 2

Koji fizičar je potkraj XVII. stoljeća dokazao kako se gibanja tijela u svemiru mogu objasniti tada još novom, nepoznatom silom-silom težom?

B

Isaac Newton

Otkriće sile teže odnosno gravitacije je bilo jako značajno. Prema anegdoti, Isaac Newton vidio je kako jabuka pada sa stabla pa se zapitao: "zašto jabuka pada ravno dolje?", nakon čega je istraživao i došao do zaključka da mora postojati neka sila koja jabuku privlači na tlo što je vodilo otkriću gravitacije.
check

Pitanje br. 3

Vojno-politički savez koji su činile Austro-Ugarska, Njemačka i Italija nazivao se i:

B

Središnje sile

Trojni savez je zbog položaja država koje su ga činile nazvan i Središnje ili Centralne sile.
check

Pitanje br. 4

Prepoznaj apoziciju u rečenici: Recept za domaći kruh dobila sam od kuharice Marije koja radi u našoj školi.

B

Kuharice

Apozicija je imenica koja dopunjava drugu imenicu i s njom se slaže u padežu. U ovoj rečenici to je kuharica jer dolazi uz imenicu Marija i slaže s s njom u padežu.
check

Pitanje br. 5

Pronađi apozicijski skup u rečenici: Često me na to podsjeti naš učenik Ilija.

B

Naš učenik

Apozicijski skup čini apozicija sa svojim atributom, to je ovdje učenik sa svojim pridjevnim atributom naš, dakle naš učenik dopunjava imenicu Ilija.
check

Pitanje br. 6

Faktor trenja jednak je:

A

Količniku sile trenja i pritisne sile

Količnik sile trenja i pritisne sile nazivamo faktor trenja i označavamo s malim grčkim slovom µ (čitamo: mi).
check

Pitanje br. 7

Ardeni se prostiru na teritoriju:

D

Belgije

Ardeni se prostiru na teritoriju Belgije.
check

Pitanje br. 8

This tiger has very shiny ______.

A

Fur

Animal hair is called fur (krzno).
check

Pitanje br. 9

Pronađi imenski atribut u rečenici: Kakvo je tvoje mišljenje o nastupu pjevača?

B

Pjevača

Imenski atribut je pjevača, to je imenica koja dopunjava imenicu nastupu i njih dvije se ne slažu u padežu. Imenski atribut je imenica koja dopunjava drugu imenicu i s njom se ne slaže u padežu.
check

Pitanje br. 10

Na koliko se saveznih republika dijeli Njemačka?

B

16

Njemačka je podjeljena na čak 16 saveznih zemalja, odnosno republika. Bavarska je površinom najveća njemačka savezna država, a s druge strane Bremen je najmanja savezna država.