Prepoznaj kakav je ovaj stih s obzirom na broj slogova!
“…Ponoć je, spava sve…”

Stihove prema broju slogova dijelimo na peterce (imaju 5 slogova),šesterce (imaju 6 slogova), sedmerce (imaju 7 slogova), osmerce (imaju 8 slogova) itd. Ovaj stih je šesterac, ima 6 slogova.

Prepoznaj rečenicu u kojoj je točno napisan posvojni pridjev postao od vlastite imenice!

Posvojne pridjeve postale od vlastitih imenica pišemo prema dva pravila: 1. Posvojne pridjeve postale od vlastitih imenica koji završavaju na -ov, -ev, -in pišemo velikim početnim slovom. 2. Posvojne pridjeve koji su postali od vlastitih imenica i završavaju na -ski, -ški, -čki pišu se malim početnim slovom.

Kojoj vrsti riječi pripada riječ blizu u ovoj rečenici: Stajale su blizu.

Blizu je u ovoj rečenici prilog. To je nepromjenjiva riječ, dopuna je glagolu, odgovara na pitanje gdje? To je mjesni prilog.

Dopuni rečenicu ispravnim oblikom superlativa pridjeva jasan: Taj mi je zadatak
od svih.

Ispravan oblik pridjeva jasan u superlativu glasi najjasniji. Pridjevi koji počinji glasom j u superlativu, kad im dodamo rječicu/prefiks naj-, zadržavaju dva j u pisanju. Npr. jednostavan, jednostavniji, najjednostavniji

Kojem narječju pripada ova rečenica: Ča me nisi pozva?

Gore napisana rečenica je na čakavskom narječju, prepoznajemo to po rječici ča. Uz čakavsko narječje postoji još kajkavsko i štokavsko narječje. Osnovica hrvatskog standardnog jezika je štokavsko narječje i ijekavski govor. Uz čakavsko narječje ide ikavski govor (primjer: dite, mliko...), uz kajkavsko narječje ide ekavski govor (primjer: dete, mleko...).

Prepoznaj točno nabrojene književne rodove!

Što je personifikacija?

Personifikacija je stilsko sredstvo oživljavanja neživog, davanja osobina živih bića bićima, stvarima, pojavama koje ih nemaju.

Prepoznaj nepromjenjive vrste riječi u ovom nizu: veznici, imenice, prilozi, glagoli, čestice, brojevi, pridjevi!

Nepromjenjive vrste riječi ne mijenjaju svoj oblik u rečenici, to su prilozi, prijedlozi, veznici, usklici, čestice. U ovom nizu nepromjenjive vrste riječi su veznici, prilozi, čestice.

Prepoznaj kako glasi perfekt za 2. osobu množine glagola čitati!

Perfekt je prošlo glagolsko vrijeme, od glagola čitati glasi čitali ste.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Prepoznaj kakav je ovaj stih s obzirom na broj slogova!
“…Ponoć je, spava sve…”

C

Šesterac

Stihove prema broju slogova dijelimo na peterce (imaju 5 slogova),šesterce (imaju 6 slogova), sedmerce (imaju 7 slogova), osmerce (imaju 8 slogova) itd. Ovaj stih je šesterac, ima 6 slogova.
check

Pitanje br. 2

Prepoznaj rečenicu u kojoj je točno napisan posvojni pridjev postao od vlastite imenice!

A

Obišle su neke dalmatinske otoke.

Posvojne pridjeve postale od vlastitih imenica pišemo prema dva pravila: 1. Posvojne pridjeve postale od vlastitih imenica koji završavaju na -ov, -ev, -in pišemo velikim početnim slovom. 2. Posvojne pridjeve koji su postali od vlastitih imenica i završavaju na -ski, -ški, -čki pišu se malim početnim slovom.
check

Pitanje br. 3

Kojoj vrsti riječi pripada riječ blizu u ovoj rečenici: Stajale su blizu.

C

Prilog

Blizu je u ovoj rečenici prilog. To je nepromjenjiva riječ, dopuna je glagolu, odgovara na pitanje gdje? To je mjesni prilog.
check

Pitanje br. 4

Dopuni rečenicu ispravnim oblikom superlativa pridjeva jasan: Taj mi je zadatak
od svih.

A

Najjasniji

Ispravan oblik pridjeva jasan u superlativu glasi najjasniji. Pridjevi koji počinji glasom j u superlativu, kad im dodamo rječicu/prefiks naj-, zadržavaju dva j u pisanju. Npr. jednostavan, jednostavniji, najjednostavniji
check

Pitanje br. 5

Kojem narječju pripada ova rečenica: Ča me nisi pozva?

A

Čakavskom narječju

Gore napisana rečenica je na čakavskom narječju, prepoznajemo to po rječici ča. Uz čakavsko narječje postoji još kajkavsko i štokavsko narječje. Osnovica hrvatskog standardnog jezika je štokavsko narječje i ijekavski govor. Uz čakavsko narječje ide ikavski govor (primjer: dite, mliko...), uz kajkavsko narječje ide ekavski govor (primjer: dete, mleko...).
check

Pitanje br. 6

Prepoznaj točno nabrojene književne rodove!

C

Lirika, epika, drama

Književni rodovi su lirika, epika i drama.
check

Pitanje br. 7

Što je personifikacija?

A

Personifikacija je oživljavanje neživog.

Personifikacija je stilsko sredstvo oživljavanja neživog, davanja osobina živih bića bićima, stvarima, pojavama koje ih nemaju.
check

Pitanje br. 8

O čemu govori lirska pejzažna pjesma?

C

Lirska pejzažna pjesma govori o prirodi.

Lirska pejzažna pjesma ima teme vezane uz prirodu, krajolik.
check

Pitanje br. 9

Prepoznaj nepromjenjive vrste riječi u ovom nizu: veznici, imenice, prilozi, glagoli, čestice, brojevi, pridjevi!

B

Nepromjenjive vrste riječi iz ovog niza su: veznici, prilozi, čestice.

Nepromjenjive vrste riječi ne mijenjaju svoj oblik u rečenici, to su prilozi, prijedlozi, veznici, usklici, čestice. U ovom nizu nepromjenjive vrste riječi su veznici, prilozi, čestice.
check

Pitanje br. 10

Prepoznaj kako glasi perfekt za 2. osobu množine glagola čitati!

C

Čitali ste

Perfekt je prošlo glagolsko vrijeme, od glagola čitati glasi čitali ste.